ZAPYTANIE OFERTOWE

Elbląg dnia 13.07.2022r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z otrzymaniem przez firmę UNICUP Sergei Maltcev dofinansowania projektu pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Unicup” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020, Poddziałanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAKUP I INSTALACJA  DRUKARKI PRZEMYSŁOWEJ DO ETYKIET Z ROZWIJAKIEM I NAWIJAKIEM (DO KUBKÓW)

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby firmy UNICUP drukarki przemysłowej do etykiet z rozwijakiem i nawijakiem. Drukarka będzie wykorzystywana do nadruku etykiet do kubków.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

UNICUP Sergei Maltcev

NIP: 8481666230

REGON: 384964683

Ul. Warszawska 54-62
82-300 Elbląg

Zakup jest współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Konieczne cechy urządzenia:

 1. Możliwość wydruku na powierzchniach takich jak:

papier, poliester, polipropylen, polietylen, winyl

 1. Zasilanie AC 110V – 220V
 2. Możliwość wykorzystania tuszy wodoodpornych,
 3. Gwarancja co najmniej: 12 miesięcy,
 4. Co najmniej 2 porty USB,
 5. Kompatybilne akcesoria tj. nawijak i odwijak,
 6. Kompatybilność z systemem Windows 7 lub nowszym,
 7. Nóż tnący automatyczny,
 8. Rozdzielczość 1600 x 1600 dpi, 1600 x 800 dpi,
 9. Szybkość druku co najmniej 152mm do 305mm na sekundę,
 10. Formuła druku odporna na wodę i promieniowanie UV,
 11. Certyfikat CE i/lub FCC i/lub UL,
 12. Deklaracja co najmniej neutralności druku opakowania w kontakcie z żywnością, możliwość wykorzystania etykiet do opakowań żywnościowych,
 13. Możliwość wykorzystania tuszy na bazie wody,
 14. Możliwość wykorzystania tuszy z certyfikatami European Chemical Association (ECHA), S – ASTM Standard Consumer Safety Specification on Toy Safety, US CONEG Model Toxics in Packaging Legislation, and EU Packaging Directive 92/62/EC lub równoważnymi certyfikatami.
 15. Wraz z drukarką dostarczony zostanie w ramach zapytania komplet tuszy spełniających wymagania opisane powyżej.

 

 1. Termin realizacji

Realizacja zadania objętego niniejszym zapytaniem ofertowym powinna zostać zakończona najpóźniej do dnia 30.09.2022 r.

 

 1. Wymagania wobec Oferentów:
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 3. a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
 4. b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą:
 6. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 7. b) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia
 8. Dostawcą w ramach zamówienia ma być autoryzowany dealer producenta do oferty należy dołączyć właściwy dokument potwierdzający autoryzację dealera.

 

 • Wymagane dokumenty:
 1. Oferta na załączonym formularzu, m.in. zwierająca cenę oraz wskazanie terminu dostarczenia przedmiotu zapytania.
 2. Aktualny dokument rejestrowy Oferenta wystawiony nie później niż 3 miesiące przed złożeniem Oferty, oraz jeżeli oferta została podpisana przez inną osobę niż wynika to z dokumentu rejestrowego dokument upoważniający do składania ofert.

Wszystkie ww dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta lub inną osobę umocowaną stosownym dokumentem pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień jeżeli:

– oferta nie będzie zawierała dokumentów z punktu 3,

– złożone dokumenty będą budziły wątpliwości co do autentyczności.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 1. Miejsce i termin składania ofert

 

 1. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sales@unicup.pl, lub droga pocztową na adres siedziby firmy t.j.: UNICUP Sergei Maltcev, do dnia 22.07.2022 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria wyboru oferty
 2. Kryterium wyboru ofert:
 3. Cena

Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena oferenta) *80

Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 80

 1. Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w dniach roboczych

Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:

D = (D0 : Dmax) x 20

gdzie: D – liczba punktów badanej oferty,

D0 –liczba dni badanej oferty,

Dmax – minimalna ilość dni spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 20.

 

UWAGA:

Czas reakcji rozumie się jako wysłanie kuriera w celu odbioru sprzętu ze wskazanego adresu (system door-to-door) liczony od chwili zgłoszenia awarii.

Poprzez chwilę zgłoszenia awarii rozumie się przesłane e-maila pod adres e-mail Wykonawcy wskazany w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów, maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosi 100.
 2. Tryb postępowania

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

 • Postanowienia dodatkowe
  1. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  2. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta.
  5. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia
  6. Oferent poda kwotę oferty w polskich złotych.
  7. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na swojej stronie internetowej.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
  9. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń

Wszelkie zapytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres  kklosowicz@apmmgroup.com

Zapytanie zostało upublicznione na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego ….

 • Załączniki.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

 

 

…………………………………… dn. ………………………… 2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

do ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 13.07.2022 r

 

UNICUP Sergei Maltcev dofinansowania projektu pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Unicup” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014 – 2020, Poddziałanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”

 

Dane Wykonawcy:

Nazwa (firma) ……………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………..

Tel.……………………………………………………………………………………………………………………….

Fax …………………………………………………………………………………………………………..

E-mail ……………………………………………………………………………………………………….

NIP …………………………………………………………………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zakupu dwóch form wtryskowych do produkcji krat stabilizujących grunt:

 

Zobowiązuję się wykonać całe zadanie w cenie:

 

…………………………………………… PLN netto

 

(słownie PLN: ………………………………………………………………………………………..)

 

Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w dniach roboczych

…………. Dni.

 

 

 1. Potwierdzam, iż przedmiot zapytania wykonam do dnia 30.09.2022

 

 

………………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

 

 

 

Oświadczenia

 1. Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest / nie jest* powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez:
 • uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Zapoznałem się i akceptuję warunki zapytania ofertowego z dnia …………..r.
 2. Oferta obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… dnia …………………… 2012r.

 

 

 

………………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

 

 

 

 

 

Załącznik do formularza ofertowego.

 

OŚWIADCZENIE

 

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na ZAKUP I INSTALACJA  DRUKARKI PRZEMYSŁOWEJ DO ETYKIET Z ROZWIJAKIEM I NAWIJAKIEM (DO KUBKÓW), oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

 

………………………………………………… dnia …………………… 2022r.

 

 

 

………………………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęcie identyfikacyjne Oferenta)

 

 

 

Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to co masz. - Arthur Ashe
Twoje życie staje się lepsze nie przez przypadek,
ale dzięki zmianie - Jim Rohn