Regulamin

REGULAMIN 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin nie ma zastosowania w stosunkach z konsumentami.
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 4. Obowiązuje wyłącznie Regulamin. W stosunkach prawnych ze Sprzedawcą nie mają zastosowania ogólne warunki umów (sprzedaży, dostaw lub podobne) ani regulaminy stosowane przez Klientów.
 5. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
  2. Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.unicup.pl;
  3. Sprzedawca lub Usługodawca: Unicup Sergei Maltcev Sp z o.o., Warszawska 54-62, 82-300, Elblag, NIP: PL5783158836
  4. Klient B2B: osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.
  5. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  6. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  7. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  8. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  9. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
  10. Kreator Zamówień – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia;
  11. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
  1. sklep internetowy;
  2. Newsletter.
 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 7. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. KONTO.

 1. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sales@unicup.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Unicup Sergei Maltcev ul. Warszawska 54-62, 82-300 Elbląg, Polska.
 5. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji wyłącznie za uprzednią zgodą klienta. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sales@unicup.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Unicup Sergei Maltcev ul. Warszawska 54-62, 82-300 Elbląg, Polska.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. Produkty są dostępne w wersji:
  1. Produkty standardowe;
  2. Produkty na indywidualne zamówienie Klienta. Dotyczy to Produktów:
 1. kubki papierowe dwuwarstwowe z nadrukiem indywidualnym Klienta;
 2. serwetki papierowe z nadrukiem indywidualnym Klienta;
 3. kubki plastikowe z etykietami z nadrukiem indywidualnym Klienta.
 4. talerzy papierowe z nadrukiem indywidualnym Klienta.
 1. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.
 2. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian obejmujących formę, kolor i/lub inne cechy Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

 1. Zamówienie musi być złożone:
  1. w przypadku Produktów standardowych – poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie (dodanie do Koszyka) i potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie;
  2. w przypadku Produktów na indywidualne zamówienie Klienta – poprzez Kreator Zamówień (redaktor graficzny), dodanie do Koszyka, potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie jest realizowane po przeprowadzeniu następujących czynności:
   1. Sprzedawca przygotowuje projekt graficzny w 24 godziny od momentu otrzymania Zamówienia i przekazania przez Klienta poprawnie przygotowanych plików (zgodnie z paragrafem 3 poniżej)
   2. Sprzedawca wysyła link do strony z projektem graficznym.
   3. Klient akceptuje projekt (na stronie sprzedawcy wpisuje swoje Imię Nazwisko i klika  na przycisk APPROVE).
 2. Przy Zamówieniu Klient potwierdza, że zapoznał się ze specyfikacją Produktu na stronie Sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane  w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Składając Zamówienie Klient deklaruje w sposób dla niego wiążący wolę nabycia Towaru. Ewentualne dodatkowe porozumienia powinny zostać zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi:
  1. Kubki papierowe z nadrukiem standardowym: 1-14 dni roboczych.
  2. Kubki papierowe z nadrukiem indywidualnym w ilości do 50 tysięcy: 7-14 dni roboczych.
  3. Kubki papierowe z nadrukiem indywidualnym w ilości od 50 tysięcy do 100 tysięcy: 14 dni – 22 dni roboczych;
  4. Serwetki papierowe z nadrukiem indywidualnym: 7-14 dni roboczych.
  5. Akcesoria do kubków: 2 dni robocze.
 9. Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia umowy lub realizacji Zamówienia bez podawania przyczyn.
 10. Sprzedawca informuje, że:
  1. druk kubków do 1000 szt. jest cyfrowy, powyżej 1000 szt. jest offsetowy;
  2. Druk kubków CMYK, druk Pantonami za dodatkową opłatą i na odrębne zamówienie.

§ 3 Wymagania do projektu

 1. Klient udostępnia materiały do projektu Produktu (kubka) w Adobe Illustrator, Adobe Acrobat w krzywych albo Adobe Photoshop.
 2. Projekty muszą być przygotowane na szablonach Unicup, dostępnych do pobrania na stronie Sklepu.
 3. Wszystkie projekty są przygotowane przez Sprzedawcę na podstawie materiałów dostarczonych lub uzgodnionych z Klientem.
 4. Projekty przygotowane przez Klienta na wygiętych szablonach kubka pod kształt innych producentów, do drukowania nie będą akceptowane.
 5. Dopuszczalne wartości::
  1. Photoshop, Illustrator,
  2. Obrazy cyfrowe CMYK (NIE RGB).
  3. Formaty plików pdf, psd, tiff, eps, ai
  4. Rozdzielczość 300 dpi, o wymiarach do 100%
 6. Plik powinien być utworzony w prostokącie przygotowanym z krzywych w rozmiarach, stosownie do szablonu, biorąc pod uwagę miejsce sklejenia owijki i uwzględnienie loga bądź napisu zważając na krzywe.
 7. Kolory powinny odpowiadać CMYK lub Pantone®. Nie powinno stosować się kolorów RGB (w przypadku dostarczenia pracy zawierającej kolory RGB, końcowy wydruk może być niezgodny z oczekiwaniami Klienta). Pliki do zamówień do 5 tysięcy sztuk – kolory Pantone® powinny zostać przekonwertowane do CMYK.
 8. Czcionki:
  1. Konwersja na krzywe / krzywe obejmują wszystkie pliki czcionek
  2. Kolor docelowy / próbki
  3. Klient może wysłać próbkę wydruku, projekt powinien być drukowany za pomocą kalibrowanych urządzeń.

§ 4. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami netto w złotych polskich (ceny nie zawierają podatku VAT, do ceny należy doliczyć podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 3 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Sprzedaż na kraje UE dla klientów wprowadzonych w zamówieniu VAT EU – sprzedaż bez VAT.
 3. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru.  Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 4. Klient może wybrać formę płatności przelew bankowy, Pay Pal albo zapłacić kartami  płatniczymi VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS przystosowanymi do płatności internetowych, czyli takimi, które mają kod CVV2. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
 5. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia Fakturę VAT i doręcza go Klientowi drogą mailową.

§ 5. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta na etapie Zamówienia, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej wyłącznie do krajów <Polska, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Szwecja, Słowenia> .
  Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy 2 dni roboczych (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), 5 dni roboczych wyłącznie do krajów <Polska, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Szwecja, Słowenia> ) od dnia wysyłki Towaru.
 3. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru;
  2. przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
   1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
   2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
   3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   4. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
  3. w przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli istnienie wady zostanie stwierdzone przed upływem 30 dni. Istotą wady j rzeczy sprzedanej jest jej niezgodność z treścią umowy. O niezgodności z umową możemy mówić w szczególności, jeżeli rzecz: produkty z nadrukiem indywidualnym wydrukowany nie zgodne z zaakceptowanym projektem.

ROZDZIAŁ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2014.121ze zm.). W przypadku produkcji produktów pod zamówienie z nadrukiem indywidualnym odstąpienie od umowy może nastąpić tylko z powodu nadruku nie zgodne z projektem klienta.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje  dotyczące Usług Elektronicznych Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: sales@unicup.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu, żądanie Klienta oraz dokumentację fotograficzną.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Reklamacje niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą rozpatrywane. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej                                   www.unicup.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.unicup.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. Produkty (kubki) produkowane są według własnej technologii Sprzedawcy i objęte są ochroną na podstawie prawa własności przemysłowej (EU – EP2583913 Thermally insulated cup and insulating cover, RUS – 113251 Utility models, PL – 220705 Kubek izolowany termicznie oraz osłona izolacyjna do kubka, Design view – Design number 002111443-0001);
  2. Zakazane jest korzystanie z pomysłów (z konstrukcji i  wzoru kubków) przez Klientów i jakiekolwiek osoby trzecie;
 5. Kubki wykonane na potrzeby realizacji Umowy, pozostałe z nadprodukcji, Sprzedawca będzie wykorzystywać jako próbki lub w celach marketingowych (do zdjęć do portfolio). Klient wyraża zgodę na powyższe, a w razie sprzeciwu powinien skierować do Sprzedawcy informację najpóźniej w momencie złożenia Zamówienia.

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
  w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
Rozpocznij tam gdzie jesteś. Wykorzystaj to co masz. - Arthur Ashe
Twoje życie staje się lepsze nie przez przypadek,
ale dzięki zmianie - Jim Rohn